BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

tb1
31/07/2017

Lịch thi đợt 1 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

V/v Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần đối với hệ Đại học chính quy II, III, IV và Đại học liên thông khóa IV đợt 1 Học kỳ I năm học 2016 – 2017

Chi tiết
tb8
31/07/2017

Thông báo V/v Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm cho SV hệ đại học chính quy khóa 1 và SV cảnh báo 3,4

Thông báo V/v Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm cho SV hệ đại học chính quy khóa 1 và SV cảnh báo 3,4

Chi tiết
tb7
31/07/2017

Thông báo V/v tổ chức thi lại và thi cải thiện học kỳ II, năm học 2015 – 2016 đối với hệ Đại học, Liên thông

Tài liệu đính kèm: Tải về THÔNG BÁO V/v tổ chức thi lại và thi cải thiện học kỳ II, năm học 2015 – 2016 đối với hệ Đại học, Liên...

Chi tiết
tb6
31/07/2017

Thông báo V/v Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần đối với các hệ đợt 2 Học kỳ II năm học 2015 – 2016

Thông báo V/v Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần đối với các hệ đợt 2 Học kỳ II năm học 2015 - 2016

Chi tiết
tb5
31/07/2017

Thông báo V/v Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 1

Tài liệu đính kèm: Tải về THÔNG BÁO V/v Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm Cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 1   Căn...

Chi tiết
tb4
31/07/2017

Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Kinh doanh thương mại (giảng dạy từ Khóa 5 năm học 2016 – 2017)

Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Kinh doanh thương mại (giảng dạy từ Khóa 5 năm học 2016 - 2017)

Chi tiết
tb2
31/07/2017

Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (giảng dạy từ Khóa 5 năm học 2016 – 2017)

Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (giảng dạy từ Khóa 5 năm học 2016 - 2017)

Chi tiết
tb3
31/07/2017

Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Kiểm toán (giảng dạy từ Khóa 5 năm học 2016 – 2017)

Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Kiểm toán (giảng dạy từ Khóa 5 năm học 2016 - 2017)

Chi tiết
tb10
31/07/2017

Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Kế toán (giảng dạy từ Khóa 5 năm học 2016 – 2017)

Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Kế toán (giảng dạy từ Khóa 5 năm học 2016 - 2017)

Chi tiết
tb11
31/07/2017

Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Ngân hàng (giảng dạy từ Khóa 5 năm học 2016 – 2017)

Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Ngân hàng (giảng dạy từ Khóa 5 năm học 2016 - 2017)

Chi tiết
tb9
31/07/2017

Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp (giảng dạy từ Khóa 5 năm học 2016 – 2017)

Chương trình đào tạo ĐHCQ chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp (giảng dạy từ Khóa 5 năm học 2016 - 2017)

Chi tiết
tb12
31/07/2017

Thông báo V/v Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2,3,4

Tài liệu đính kèm: Tải về THÔNG BÁO V/v Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm Cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2,3,4   Căn...

Chi tiết