– Họ tên: NGUYỄN VĂN SANH

– Chức vụ: Trưởng khoa

– Học vị: Tiến sĩ

– Điện thoại: 0913.587.494

– Email: sanhtcnh@gmail.com

 

Phó Trưởng Khoa: NGUYỄN ĐỨC KHÂM

– Học vị: Đại tá, GVC

– Điện thoại: 0912040547

– Email: kham.dhvh@gmail.com,  

1.Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tổ chức, quản lý quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học theo các quy chế tương ứng. Phát triển nguồn nhân lực, quản lý công tác chuyên môn.

Đảm nhận việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc phần kiến thức đại cương cho các ngành đào tạo, gồm những học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng  của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Nguyên lý thống kê, Xã hội học, Tâm lý học, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng soạn thảo văn bản, và các môn thuộc bộ môn Giáo dục thể chất, An ninh quốc phòng.

2.Cơ cấu tổ chức

Khoa Cơ bản gồm các bộ môn: bộ môn Lý luận chính trị, bộ môn Kinh tế – Xã hội, bộ môn An ninh quốc phòng và Giáo dục thể chất.

  1. Bộ môn Lý luận chính trị : Trưởng bộ môn  TS. Nguyễn Văn Sanh

Đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học các môn khoa học lý luận chính trị Mác- Lê nin và Tư tưởng Hồ chí Minh.

  1. Bộ môn Kinh tế – Xã hội: Trưởng bộ môn: TS.NGND Nguyễn Đình Hợi

Đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học các học phần: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Nguyên lý thống kê, Kinh tế Quốc tế, Kinh tế phát triển, Tâm lý học…

  1. Bộ môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh và thể chất : Trưởng bộ môn Đại tá : Nguyễn Đức Khâm

Đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học các học phần: Giáo dục An ninh Quốc phòng và Giáo dục thể chất.

3.Liên hệ

– Địa chỉ: Tầng 5 Khu hiệu bộ, trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

– E-mail: kdc.fbu@gmail.com

– Điện thoại: 0462960582