BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Bộ Giáo dục & Đào tạo Trường Đại học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội. Biểu mẫu 24 (Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo). THÔNG BÁO Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Chi tiết

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Bộ Giáo dục & Đào tạo Trường Đại học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội. Biểu mẫu 23 (Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày) THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Chi tiết

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Bộ Giáo dục & Đào tạo Trường Đại học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội. Biểu mẫu 22 (Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo). THÔNG BÁO Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

Chi tiết

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014 – 2015

Bộ Giáo dục & Đào tạo Trường Đại học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội. Biểu mẫu 21 (Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo). THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014 - 2015

Chi tiết

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014 – 2015

Bộ Giáo dục & Đào tạo Trường Đại học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội. Biểu mẫu 20 (Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo). THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014 - 2015

Chi tiết