BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

Các Khoa:                                                                                      

 1. Khoa Đại cương
 2. Khoa Kế toán – Kiểm toán
 3. Khoa Tài Chính – Ngân Hàng
 4. Khoa Quản trị kinh doanh

Các Hội Đồng:

 1. Hội Đồng khoa học
 2. Hội Đồng tuyển dụng

Các Phòng:

 1. Phòng Quản lý đào tạo
 2. Phòng Kế hoạch Tài chính
 3. Phòng Tổ chức – Nhân sự
 4. Phòng Hành chính – Quản trị
 5. Phòng quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
 6. Phòng Truyền thông, Tư vấn tuyển sinh
 7. Văn phòng Đảng – Đoàn

Trung tâm thông tin – Thư viện