Thông báo đào tạo

31/07/2017

Thông báo lịch thi đợt 1 học kỳ II

Tài liệu đính kèm: Tải về THÔNG BÁO V/v Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần đối với hệ Đại học chính quy II, III, IV  và Đại học