Hot News

13/03/2024

Thông báo Số 49 V/v Áp dụng quy chế Tuyển sinh Đại học năm 2024 của Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NQ-CP ngày 30/11/2019 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội;

Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06.2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-ĐHTNH ngày 15/03/2023 của Hiệu trưởng ban hành Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội;

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội công bố Thông báo Quy chế tuyển sinh năm 2024 cụ thể tại đây: 

2. TB số. 49. Vv áp dụng Quy chế tuyển sinh đại học năm 2024 của Trường ĐH TCNH Hà Nội

 

Các tin liên quan