Ban Giám Hiệu Trường Đại học Tài Chính Ngân Hàng – Hà Nội
– Họ tên: PHẠM NGỌC ÁNH

– Chức vụ: HIỆU TRƯỞNG

– Học vị: NGƯT. PGS,.TS

– Email: phamngocanh@fbu.edu.vn

 

Ban Giám hiệu Trường là từ gọi chung tập thể Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng hoạt động theo nguyên tắc thủ trưởng. Hiệu trưởng có quyền và trách nhiệm điều hành các hoạt động của Trường và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình đối với vấn đề liên quan đến Trường trước Hội đồng Quản trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo và pháp luật. Các Phó Hiệu trưởng là người giúp cho Hiệu trưởng theo dõi và triển khai một số công việc theo phân công của Hiệu trưởng.