BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

Thông báo số 74

28/08/2020 585

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, để đảm bảo kế hoạch giảng dạy của nhà trường, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội thông báo:
Tiếp tục tổ chức giảng dạy trực tuyến từ ngày 31/08/2020 đến hết ngày 26/09/2020 đối với sinh viên đại học khóa 6;7;8 cho đến khi có thông báo mới của nhà trường.

Xem chi tiết thông báo: Thông báo học trực tuyến