Thông báo

15/08/2022

Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH –NGÂN HÀNG HÀ NỘI CHI BỘ VIỆN QUẢN TRỊ – KINH DOANH ————-***———— ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM     Hà Nội, ngày…. tháng….năm…

05/04/2022

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do

thong bao tuyen dung copy

14/12/2021

Thông báo tuyển dụng năm 2021

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội cần tuyển dụng cán bộ, giảng viên cho các vị trí sau: Vị trí tuyển dụng và chỉ tiêu *