Thông báo đào tạo

31/07/2017

Thông báo V/v Kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO

V/v Kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT

 

                       Kính gửi:  – Trưởng các Khoa quản lý sinh viên;

                                         – Ban cán sự các lớp Đại học khóa 3

 

Thực hiện khoản 4 điều 35 Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ giáo dục và đào tạo, phòng Quản lý đào tạo thông báo đến Trưởng các Khoa quản lý sinh viên, Ban cán sự các lớp khóa 3 Đại học, Cao đẳng về việc kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT đối với sinh viên nhập học vào trường năm 2014 hạn cuối cùng là ngày 11/09/2015. Xong đến nay đã kết thúc thời gian kiểm tra còn 253 sinh viên Đại học chính quy khóa 3 (có danh sách đính kèm) chưa nộp bản chính và 1 bản phô tô bằng THPT về phòng Quản lý đào tạo để đối chiếu. Nhà trường thông báo hạn cuối cùng là ngày 13/11/2015 sinh viên phải nộp về phòng Quản lý đào tạo để đối chiếu phục vụ công tác kiểm tra của Bộ giáo dục và đào tạo.

Nhận được thông báo này phòng Quản lý đào tạo đề nghị Ban cán sự các lớp sinh viên thông báo cho sinh viên của lớp biết và thực hiện. Qúa thời gian trên Nhà trường xóa tên sinh viên khỏi danh sách lớp hành chính./.

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ PHÒNG QLĐT

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Ràng

Danh sách chi tiết xem tại tệp đính kèm 

Các tin liên quan