Thông báo đào tạo

31/07/2017

Thông báo V/v: Đăng ký tín chỉ học kỳ I, năm học 2013 – 2014

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

Số:  19/TB/ĐHTNH-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng  05 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký tín chỉ học kỳ I, năm học 2013 – 2014

Thực hiện việc đăng ký tín chỉ đối với các học phần sẽ tổ chức giảng dạy trong học kỳ 1, năm học 2013 – 2014, Phòng Quản lý đào tạo thông báo cho sinh viên hệ đại học và cao đẳng chính quy Khóa 1 các vấn đề  như sau:

1.Sinh viên cần nghiên cứu tài liệu về danh sách các học phần, lớp học phần tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2013- 2014 (đã gửi tới các cố vấn học tập và các lớp sinh viên);

2.Lựa chọn đăng ký các học phần đúng theo Quy định đào tạo theo học phần tín chỉ của Trường và phù hợp với năng lực học tập của mình;

3.Lịch đăng ký: Từ ngày 23/5/2013 đến hết ngày 26/5/2013;

4.Sinh viên các lớp phải tự đăng ký online trên website của Trường (tại nhà hoặc Phòng máy tính của Trường);

Phòng Quản lý đào tạo thông báo để các đơn vị và sinh viên được biết và thực hiện.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

ThS. Lê Minh Tuấn

Các tin liên quan