BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

Thông báo V/v: Đăng ký tín chỉ học kỳ I, năm học 2013 – 2014

31/07/2017 1148

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

Số:  19/TB/ĐHTNH-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng  05 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký tín chỉ học kỳ I, năm học 2013 – 2014

Thực hiện việc đăng ký tín chỉ đối với các học phần sẽ tổ chức giảng dạy trong học kỳ 1, năm học 2013 – 2014, Phòng Quản lý đào tạo thông báo cho sinh viên hệ đại học và cao đẳng chính quy Khóa 1 các vấn đề  như sau:

1.Sinh viên cần nghiên cứu tài liệu về danh sách các học phần, lớp học phần tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2013- 2014 (đã gửi tới các cố vấn học tập và các lớp sinh viên);

2.Lựa chọn đăng ký các học phần đúng theo Quy định đào tạo theo học phần tín chỉ của Trường và phù hợp với năng lực học tập của mình;

3.Lịch đăng ký: Từ ngày 23/5/2013 đến hết ngày 26/5/2013;

4.Sinh viên các lớp phải tự đăng ký online trên website của Trường (tại nhà hoặc Phòng máy tính của Trường);

Phòng Quản lý đào tạo thông báo để các đơn vị và sinh viên được biết và thực hiện.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

ThS. Lê Minh Tuấn