Thông báo đào tạo

31/07/2017

Thông báo V/v Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần đối với các hệ đợt 2 Học kỳ II năm học 2015 – 2016

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần

                       đối với hệ Đại học chính quy II, III, IV và Đại học liên thông khóa IV                    

đợt 2 Học kỳ II năm học 2015 – 2016

 

 

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc các học phần  đối với hệ Đại học khóa II, III, IV và Đại học liên thông khóa IV (học tại 136 Phạm Văn Đồng) đợt 2, học kỳ II năm học 2015 – 2016 như sau:

1. Lịch thi, danh sách phòng thi, địa điểm thi:

– Thời gian ôn thi và thi kết thúc học phần:

+ Đối với ĐH chính quy khóa II: từ 30/05/2016  đến 24/06/2016

+ Đối với ĐH chính quy khóa III : từ 30/05/2016 đến 23/06/2016

+ Đối với ĐH chính quy khóa IV: từ 30/05/2016 đến 20/06/2016

+ Đối với ĐH liên thông khóa IV: từ ngày 30/05/2016 đến 24/06/2016

– Lịch thi được xếp theo khóa, theo lớp học phần cụ thể (lịch thi đính kèm).

– Cùng với lịch thi có danh sách sinh viên các phòng thi (sẽ gửi đến các Bộ môn).

– Địa điểm thi: Các hội trường tại 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.

*Ghi chú: Thời gian phụ đạo và hướng dẫn ôn thi vào buổi học cuối cùng của học phần.

 

2. Sinh viên phải hoàn thành học phí học kỳ II năm học 2015-2016 đối với tất cả các hệ đào tạo trước ngày thi mới được dự thi các học phần.

3. Tổ chức thực hiện:

Các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tốt các công việc sau đây:

3.1.  Về đề thi:

– Đảm bảo số lượng đề thi đáp án theo đúng số lượng theo lịch thi (theo Quyết định số 76/QĐ/ĐHTNH-QLĐT ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng Nhà trường).

– Trước khi thi Trưởng Bộ môn đến Phòng QLĐT kiểm tra đề thi học phần sau đó nhân bản kịp thời phục vụ cho thi.

– Địa điểm tại phòng Quản lý đào tạo (tổ chức thi và thu bài).

3.2. Về tổ chức thi: Các Bộ môn thực hiện:

–  Đảm bảo đúng giờ thi và ngày thi theo lịch thi.

–  Sau ca thi nộp cho phòng Quản lý đào tạo: Bảng phân công cán bộ coi thi, báo cáo tình hình thi học phần.

–  Huy động đủ cán bộ coi thi, phân công cán bộ coi thi đúng theo quy định, quy trình và đảm bảo khách quan.

–  Các Bộ môn gửi điểm chuyên cần, kiểm tra thường xuyên, danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi về phòng QLĐT trước ngày thi 02 ngày.

3.3. Về chấm thi:

Yêu cầu hai giáo viên chấm thi độc lập, ghi điểm thành phần rõ ràng, đầy đủ, có đủ chữ ký của hai giảng viên chấm thi ở trên bài thi.

3.4.  Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị có liên quan: (phụ lục đính kèm).  

3.5.  Nhiệm vụ của sinh viên:

–  Có mặt ở phòng thi trước giờ thi để làm thủ tục dự thi theo đúng thông báo.

–  Lịch thi chi tiết xem tại các Khoa quản lý sinh viên của mình và xem thông tin trên Website của Trường:http://www.fbu.edu.vn

–  Sinh viên vào phòng thi phải có thẻ sinh viên (hoặc CMTND); Không được mang điện thoại di động và tài liệu không được phép vào phòng thi./.

 

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ PHÒNG QLĐT

   (đã ký)

 

  Nguyễn Văn Ràng

Các tin liên quan