Thông báo đào tạo

31/07/2017

Lịch học tuần lễ công dân cho sinh viên khóa 4

LỊCH HỌC “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN”

Sinh viên Khóa 4

 

Thứ /
ngày

Tiết

Chuyên đề

Phòng
học

Đối tượng học

Giảng viên

Thứ 5
03/09/2015

2-3

Giới thiệu những nội dung liên quan tới sinh viên được đề cập trong Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật Giáo dục đại học.

301

Sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh

Ths Vũ Thị Toán

4-6

Tình hình về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam

301

Sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh

Đại tá Nguyễn Đức Khâm

8-9

Giới thiệu những nội dung liên quan tới sinh viên được đề cập trong Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật Giáo dục đại học.

301

Sinh viên Khoa
Kế toán – Kiểm toán

Ths Vũ Thị Toán

10-12

Tình hình về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam

301

Sinh viên Khoa
Kế toán – Kiểm toán

Đại tá Nguyễn Đức Khâm

Thứ 6
04/09/2015

1-3

Quán triệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, nội dung Kết luận số 51-KL/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

301

Sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh

Ths Nguyễn Thị Điểm

Thứ 6

04/09/2015

4-6

Phổ biến kiến thức luật pháp về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Các nội dung về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính; phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu; giáo dục ATGT.

301

Sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh

Đại tá Nguyễn Đức Khâm

7-9

Quán triệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, nội dung Kết luận số 51-KL/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

301

Sinh viên Khoa
Kế toán – Kiểm toán

Ths Nguyễn Thị Điểm

10-12

Phổ biến kiến thức luật pháp về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Các nội dung về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính; phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu; giáo dục ATGT.

301

Sinh viên Khoa
Kế toán – Kiểm toán

Đại tá Nguyễn Đức Khâm

Thứ 2
07/09/2015

1-3

Những nội dung chủ yếu trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội

301

Sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh

Ths Lê Minh Tuấn

4-6

Tình hình Kinh tế – Xã hội Việt Nam 6 tháng đầu năm 2015 và dự báo 6 tháng cuối năm 2015.

 

Sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh

Ths Đinh Thế Lạp

7-9

Những nội dung chủ yếu trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội

301

Sinh viên Khoa
Kế toán – Kiểm toán

Ths Lê Minh Tuấn

10-12

Tình hình Kinh tế – Xã hội Việt Nam 6 tháng đầu năm 2015 và dự báo 6 tháng cuối năm 2015.

301

Sinh viên Khoa

Kế toán – Kiểm toán

Ths Đinh Thế Lạp

Thứ 3
08/09/2015

2-4

Các quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ; Quy định thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập; chương trình đào tạo của Trường

301

Sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh

Ths Lê Minh Tuấn

8-10

Các quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ; Quy định thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập; chương trình đào tạo của Trường

301

Sinh viên Khoa
Kế toán – Kiểm toán

Ths Lê Minh Tuấn

Thứ 4
09/09/2015

1-3

Một số nội dung về quản lý sinh viên; các chế độ chính sách liên quan đến học sinh: như tín dụng sinh viên, trợ cấp xã hội…; khám sức khỏe và bảo hiểm

301

Sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh

CN Nguyễn Văn Ràng

4-6

Sinh viên với vấn đề sử dụng thư viện

301

Sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh

Ths Nguyễn Văn Hậu

7-9

Một số nội dung về quản lý sinh viên; các chế độ chính sách liên quan đến học sinh: như tín dụng sinh viên, trợ cấp xã hội…; khám sức khỏe và bảo hiểm

301

Sinh viên Khoa
Kế toán – Kiểm toán

CN Nguyễn Văn Ràng

10-12

Sinh viên với vấn đề sử dụng thư viện

301

Sinh viên Khoa
Kế toán – Kiểm toán

Ths Nguyễn Văn Hậu

Thứ 5
10/09/2015

1-3

Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên

301

Sinh viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh

Ths Nguyễn Duy Năm

7-9

Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên

301

Sinh viên Khoa
Kế toán – Kiểm toán

Ths Nguyễn Duy Năm

Thứ 6

11/09/2015

1-3

Khoa Kế toán – Kiểm toán gặp mặt, tổ chức trao đổi, phổ biến công tác với sinh viên thuộc khoa

601

Sinh viên Khoa

Kế toán – Kiểm toán

Trưởng khoa

Kế toán – Kiểm toán

1-3

Khoa Tài chính – Ngân hàng gặp mặt, tổ chức trao đổi, phổ biến công tác với sinh viên thuộc khoa

301

Sinh viên Khoa
Tài chính – Ngân hàng

Trưởng khoa
Tài chính – Ngân hàng

Thứ 6
11/09/2015

1-3

Khoa Quản trị kinh doanh gặp mặt, tổ chức trao đổi, phổ biến công tác với sinh viên thuộc khoa

303

Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh

Trưởng khoa
Quản trị kinh doanh

7-12

Sinh viên viết thu hoạch tại nơi ở của sinh viên

 

Chú ý:

– Thời gian biểu:

   Buổi sáng:  Tiết 1: Từ  6h45’  – 7h30’                     Buổi chiều:  Tiết 7:   Từ 12h30’ – 13h 15’

                       Tiết 2: Từ  7h35’   – 8h20’                                         Tiết 8:   Từ 13h20’ – 14h05’

                       Tiết 3: Từ  8h25’   – 9h10’                                         Tiết 9:   Từ 14h10’ –  14h55’

                       Tiết 4: Từ  9h20’   – 10h55’                                       Tiết 10: Từ 15h05’ –  15h50’

                       Tiết 5: Từ 10h10’  – 10h55’                                       Tiết 11: Từ 15h55’ –  16h40’

                       Tiết 6: Từ  11h00’ – 11h45’                                       Tiết 12: Từ 16h45’ –  17h30’

– Khoa quản lý sinh viên điểm danh từng buổi theo danh sách. Sinh viên lên lớp phải mang tài liệu (cuốn Những điều sinh viên cần biết và tài liệu khác liên quan), bút, vở ghi chép bài giảng;

– Bài thu hoạch là căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học

– Những sinh viên vắng mặt tùy lý do cụ thể sẽ xem xét và xử lý theo quy định hiện hành./.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

(đã ký)

 

 

ThS Lê Minh Tuấn

 

 

Các tin liên quan