Thông báo đào tạo

31/07/2017

V/v ban hành “Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”

Tài liệu đính kèm: Tải về

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Số:  75  /QĐ-ĐHTNH-QLĐT                                                                                   Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

 

   QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành “Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

theo hệ thống tín chỉ” của trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội được Hội đồng sáng lập thông qua ngày 22/08/2010;

Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 23/03/2011 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc công nhận HĐQT khóa I Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về giao nhiệm vụ đào tạo hệ đại học chính quy cho Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội;

 Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”của trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 147/QĐ-HT/FBU. Trưởng các Khoa, Bộ môn, Phòng, Ban, Giám đốc Trung tâm, cán bộ, giảng viên và sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

      HIỆU TRƯỞNG

              (đã ký)

PGS. TS Phạm Ngọc Ánh

Chi tiết xem trong tệp tin đính kèm.

Các tin liên quan