Các khoa

25/07/2017

Khoa Công nghệ Thông Tin

 

– Họ tên: PHÙNG VĂN ỔN

– Chức vụ: Trưởng khoa

– Học vị: Tiến sĩ

– Điện thoại: 0913.243.623

– Email:

 

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị đào tạo thuộc Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Công nghệ thông tin, các học phần về Toán và Tin học đại cương cho các ngành đào tạo của Trường; tổ chức, quản lý quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế theo các quy chế của Trường và quy định pháp luật hiện hành; phát triển nguồn nhân lực, quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên trong Khoa.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Về  đào tạo

 1. a) Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và các học phần: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất – thống kê toán, Tin học đại cương, Tin học ứng dụng.
 2. b) Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường; 
 3. c) Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo trong việc kiểm định, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng do Khoa quản lý;
 4. d) Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo.

2.2. Về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 1. a) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế.
 2. b) Tổ chức và hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên; 
 3. c) Tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề, sinh hoạt khoa học cho với cán bộ, giáo viên và sinh viên;
 4. d) Quản lý nội dung, chất lượng nghiên cứu khoa học và công nghệ do Khoa tiến hành.

2.3. Về  công tác sinh viên

 1. a) Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Khoa  và đơn vị liên quan quản lý, đánh giá tình hình và kết quả rèn luyện các mặt của sinh viên; 
 2. b) Hướng dẫn, giúp sinh viên tổ chức tham gia các phong trào hoạt động ngoại khóa nhằm tạo sân chơi lành mạnh để hỗ trợ học tập và góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên.

2.4. Về tổ chức quản lý và phát triển nguồn nhân lực của Khoa

 1. a) Xây dựng định hướng và kế hoạch phát triển các bộ môn trực thuộc, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa;
 2. b) Quản lý khối lượng và chất lượng công việc của cán bộ, giảng viên của Khoa.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

 • Lãnh đạo Khoa

Khoa Công nghệ thông tin có Trưởng khoa và các Phó trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm.

Trưởng khoa điều hành các hoạt động của Khoa và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động của Khoa theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật.

Phó Trưởng khoa có trách nhiệm giúp Trưởng khoa điều hành một số công việc, chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật.

2) Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Công nghệ thông tin

2.1. Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Công nghệ thông tin là tổ chức tư vấn cho Trưởng khoa về các vấn đề đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thành phần của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Công nghệ thông tin gồm:

– Trưởng khoa, các Phó trưởng khoa;

– Các Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn;

– Một số cán bộ khoa học trong và ngoài khoa có học vị tiến sĩ, chức danh từ giảng viên chính trở lên.

2.2. Hội đồng khoa học và đào tạo khoa có các nhiệm vụ sau:

 1. a) Xây dựng chiến lược phát triển, xác định các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về tất cả các lĩnh vực công tác trong khoa;
 2. b) Lập quy hoạch cán bộ cho mỗi giai đoạn phát triển của khoa và lập kế hoạch hàng năm về biên chế, chỉ tiêu cán bộ của khoa;
 3. c) Xem xét và xây dựng chương trình khung và chương trình chi tiết các loại hình đào tạo trong khoa;
 4. d) Thẩm định các giáo trình, các đề tài NCKH, luận văn tốt nghiệp, quy định các sinh hoạt học thuật trong khoa; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ viên chức trong khoa;

đ) Xét duyệt các đề xuất về trang thiết bị phục vụ giảng dạy, NCKH và đào tạo của khoa.

3) Các Bộ môn

Trước mắt, khoa Công nghệ thông tin có 2 bộ môn:

– Bộ môn Tin học ứng dụng.

– Bộ môn Toán.

3.1. Chức năng, nhiệm vụ của các Bộ môn:

 1. a) Chức năng

– Bộ môn Tin học ứng dụng có chức năng tổ chức giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Tin học ứng dụng (thuộc ngành Công nghệ thông tin) và các học phần: Tin đại cương, Tin học ứng dụng cho các ngành đào tạo của Trường; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.

– Bộ môn Toán có chức năng tổ chức giảng dạy các học phần: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất – thống kê toán, Kinh tế lượng cho các ngành đào tạo của Trường; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.

 1. b) Nhiệm vụ cụ thể

– Xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo; quỹ đề kiểm tra, thi học phần, đồ án môn học, tốt nghiệp liên quan đến học phần, môn học được Trưởng khoa giao.

– Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của các học phần được giao theo kế hoạch chung của Trường và của Khoa.

– Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

– Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và của khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, các tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn.

– Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và quản lý đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của Bộ môn.

– Đề xuất với Trường các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

– Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của giảng viên trong Bộ môn.

– Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị và thực hiện các nhiệm vụ khác được Nhà trường giao.

3.2. Lãnh đạo các Bộ môn:

– Các Bộ môn có Trưởng Bộ môn và Phó trưởng Bộ môn.

– Trưởng Bộ môn có nhiệm vụ điều hành hoạt động của Bộ môn theo quy định hiện hành và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng hoặc Trưởng khoa Công nghệ thông tin giao. Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và Hiệu trưởng.

– Phó trưởng Bộ môn có nhiệm vụ giúp Trưởng Bộ môn thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng bộ môn giao và chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ môn.

Các tin liên quan