Tin tức - Sự kiện

01/08/2017

Thông báo: V/v Đối với sinh viên các khóa đã ra trường

Tài liệu đính kèm: Tải về

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

 

 

Số   157 /TB-ĐHTNH-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 07  tháng 11  năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v Đối với sinh viên các khóa đã ra trường.

 

 Kính gửi:  – Trưởng các khoa chuyên ngành;

             – Các đ/c văn phòng các khoa.

 

            Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu Nhà trường, tại hội nghị giao ban trường tháng 11 năm 2016. Phòng Quản lý đào tạo thông báo một số nội dung sau: Đối với các khóa đã ra trường: Hệ đại học chính quy khóa 1, hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học khóa 1,2,3 (có số liệu đính kèm).

            1. Những sinh viên đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp chưa nhận bằng cần khẩn trương về trường nhận bằng trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trong giờ hành chính). Hạn cuối cùng ngày 30 tháng 11 năm 2016. Nếu sinh viên không về nhận bằng nhà trường không chịu trách nhiệm.

            2. Những sinh viên chưa đủ điều kiện cấp bằng như: Chưa tích lũy đủ 140 tín chỉ, chưa đủ các chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, Toeic (đối với hệ đại học chính quy khóa 1), hoặc chưa tích lũy đủ 52 tính chỉ đổi với hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học khóa 3 cần về trường (phòng Quản lý đào tạo) làm đơn xin đăng ký học  các học phần còn nợ để đủ điều kiện cấp bằng. Thời gian chậm nhất  ngày 30 tháng 11 năm 2016.

            Nhận được thông báo này phòng Quản lý đào tạo đề nghị các khoa quản lý sinh viên thông báo để sinh viên được biết và thực hiện.

            Quá thời hạn trên nhà trường không chịu trách nhiệm./.

               Nơi nhận:

  • HĐQT, BGH (để b/c),
  • Như TB;
  • Lưu VT, QLĐT (3 bản).
  • Trang Web của Trường

 HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Phạm Ngọc Ánh

 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

CHƯA NHẬN BẰNG HOẶC CÒN NỢ HỌC PHẦN, CHỨNG CHỈ

 
 
 

1/

Thống kê số lượng sinh viên chưa nhận bằng

TT

Hệ đào tạo

Số lượng sinh viên chưa nhận bằng

1

Hệ đại học chính quy khóa 1

5

2

Hệ đại học liên thông khóa 1

5

3

Hệ đại học liên thông khóa 2

1

4

Hệ đại học liên thông khóa 3

23

 

Tổng số chưa nhận bằng

34

2/

Thống kê số lượng sinh viên còn nợ các học phần hoặc chứng chỉ

 

Hệ đào tạo

Số lượng sinh viên nợ học phần hoặc chứng chỉ

1

Hệ đại học chính quy khóa 1

19

2

Hệ đại học liên thông khóa 3

6

 

Tổng số sinh viên còn nợ học phần hoặc tín chỉ

25

 

Trân trọng thông báo./.

Các tin liên quan