Tin tức - Sự kiện

01/08/2017

Thông báo Vv/ chuyển lớp, chuyển ngành đào tạo

THÔNG BÁO

Vv/ chuyển lớp, chuyển ngành đào tạo.

Kinh gửi:  – Ban chủ nhiệm các khoa Quản lý sinh viên

– Ban cán sự lớp sinh viên khóa 5

         Thực hiện thông báo số 144 ngày 20/09/2016 của Hiệu trưởng nhà trường về việc tổ chức làm thẻ cho sinh viên khóa 5, nhà trường thông báo đến Ban chủ nhiệm các khoa QLSV, các lớp sinh viên khóa 5 như sau:

         Kể từ ngày 22/09/2016 nhà trường không cho phép sinh viên khóa 5 được chuyển ngành và chuyên ngành đào tạo cũng như chuyển lớp hành chính, để ổn định mã số sinh viên phục vụ:

– Làm thẻ sinh viên ba trong 1

– Mua bảo hiểm y tế

– Mua bảo hiểm thân thể

– Mượn sách tại thư viện

         Nhận đợc thông báo này nhà trường đề nghị các khoa QLSV và các lớp sinh viên khóa 5 thực hiện thông báo trên.

 

TL/ HIỆU TRƯỞNG

KT/ TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

NGUYỄN VĂN RÀNG

Các tin liên quan