Tin tức - Sự kiện

01/08/2017

Thông báo: V/v Tổ chức kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh cho sinh viên Khóa 2

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng tại hội nghị giao ban công tác tháng 11 năm 2016 về việc tổ chức kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh cho sinh viên Khóa 2 hệ Đại học chính quy. Phòng Quản lý đào tạo đã làm việc với Bộ môn Ngoại ngữ, thống nhất kế hoạch kiểm tra tiếng Anh như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

Số: 158/TB-ĐHTNH-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Hà Nội,  ngày 07 tháng 11  năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh cho sinh viên Khóa 2

 

Kính gửi:   – Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên ngành;

  – Ban cán sự lớp Khóa 2 hệ Đại học.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng tại hội nghị giao ban công tác tháng 11 năm 2016 về việc tổ chức kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh cho sinh viên Khóa 2 hệ Đại học chính quy. Phòng Quản lý đào tạo đã làm việc với Bộ môn Ngoại ngữ, thống nhất kế hoạch kiểm tra tiếng Anh như sau:

 1. Đối tượng
 • Toàn bộ sinh viên Khóa 2 hệ Đại học ( trừ số sinh viên đã được cấp chứng chỉ)
 1. Thời gian, địa điểm thực hiện kiểm tra phân loại
 • Thời gian: 7h30 Chủ nhật ngày 04/12/2016
 • Địa điểm: Phòng thi, số báo danh Nhà trường sẽ thông báo vào ngày 01/12/2016 (Thứ 5)
 1. Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị:
 • Bộ môn tiếng Anh: Xây dựng bộ đề thi xong trước khi thi ít nhất 5 ngày ( để kịp nhân bản đề) và cử giáo viên coi thi, chấm thi.
 • Khoa chuyên ngành: Thông báo cho sinh viên Khóa 2 của khoa mình và nhận lệ phí thi của sinh viên, sau đó gửi cho phòng Kế hoạch  Tài chính.
 • Phòng Quản lý đào tạo: Tổng hợp danh sách sinh viên, lên danh sách phòng thi, tổ chức thi, phân loại trình độ theo kế hoạch thi.
 • Phòng Tổ chức – Nhân sự: Cử cán bộ coi thi theo đề nghị của Bộ môn Ngoại ngữ.
 • Phòng Hành chính – Quản trị: Chuẩn bị phòng thi và loa đài theo yêu cầu của Bộ môn Ngoại ngữ.
 1. Lệ phí và chi phí thi:
 • Lệ phí thi: 50.000 đồng / sinh viên ( sinh viên đóng lệ phí từ ngày 21/11/2016 đến 30/11/2016).
 • Chi phí: Chi cho cán bộ coi thi, chấm thi, phục vụ thi, làm đề, nhân bản đề thi và một số công việc khác.
 1. Phân loại trình độ:

Căn cứ vào kết quả kiểm tra để sinh viên chủ động đi ôn luyện ở ngoài hoặc tại trường để có kiến thức, thi đạt kết quả 450 điểm trở lên, được tốt nghiệp ra trường vào tháng 06 năm 2017.

Các đơn vị và sinh viên Khóa 2 hệ đào tạo Đại học chính quy nghiêm chỉnh thực hiện thông báo này. Nếu có vấn đề gì vướng mắc liên hệ với phòng Quản lý đào tạo để được giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

– HĐQT, BGH (báo cáo);

– Các Khoa, Bộ môn Ngoại ngữ;

– Website;

– Lưu VT, P.QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

PGS. TS. Phạm Ngọc Ánh

Trân trọng thông báo./.

Các tin liên quan