BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

Thông báo về việc tập huấn và đăng ký tín chỉ cho sinh viên Đại học chính quy Khóa III, IV, V Học kỳ II, năm học 2016-2017

01/08/2017 246

Thực hiện đăng ký tín chỉ đối với các học phần sẽ tổ chức giảng dạy trong học kỳ II, năm học 2016 – 2017, Phòng Quản lý đào tạo thông báo cho sinh viên hệ đại học khóa V các vấn đề như sau:…