Thông báo

14/08/2020

Thông báo học trực tuyến 13/8/2020

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, để đảm bảo kế hoạch giảng dạy của nhà trường, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội thông báo:
Tiếp tục tổ chức giảng dạy trực tuyến cho hai tuần tiếp theo học kỳ I năm học 2020 – 2021, từ ngày 17/08/2020 đến hết ngày 30/08/2020 đối với sinh viên đại học khóa 6;7;8 cho đến khi có thông báo mới của nhà trường.

Xem chi tiết thông báo: Thông báo học trực tuyến

Các tin liên quan