BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

Thông báo sô 17: V/v học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19

12/03/2020 201

Thông báo: Căn cứ vào tình hình dịch bệnh hiện nay đang có diễn biến phức tạp, để đảm bảo kế hoạch giảng dạy của nhà trường thì trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội xin thông báo:

1. Các khóa hệ đại học 6, 7, 8 của nhà trường vẫn tiếp tục chương trình học trực tuyến tại nhà từ tuần lễ 16/02/2020 đến 22/02/2020 cho đến khi có thông báo mới.

2. Các cán bộ, giảng viên, sinh viên tiếp tục thực hiện các phương pháp phòng bệnh theo thông báo số 05/TB-ĐHTNH ngày 05/02/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

Xem chi tiết thông báo: thông báo số 17