Thông báo

22/02/2021

Thông báo số 09 – Vv học trực tuyến

Kính gửi: – Các viện, khoa quản lý sinh viên

                – Các bộ môn

                – Sinh viên khóa 7, 8, 9 hệ đại học

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc phòng chống dịch Covid-19 vẫn đang lan rộng, khó kiểm soát, nhà trường thông báo lịch học trực tuyến đối với sinh viên khóa 7, 8, 9 hệ đại học như sau:

Thời gian học trực tuyến từ ngày 01/03/2021 (thứ 2) đến hết ngày 31/03/2021 (thứ 4) theo thời khóa biểu đã lưu hành của học kỳ II năm học 2020-2021.

Nhận được thông báo này, nhà trường đề nghị các viện, khoa quản lý sinh viên thông báo cho các bộ môn và sinh viên các khóa để thực hiện thông báo này.

Xem chi tiết thông báo: thông báo số 09

Các tin liên quan