Sự kiện

25/07/2017

Quyết định số 53/QĐ – UBND về việc công nhận Hiệu trưởng

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội tại công văn số 135/CV-HĐQT ngày 29/11/2011 về việc công nhận Hiệu trưởng và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2140/TTr-SNV ngày 07 tháng 12 năm 2011 về công tác cán bộ quản lý của trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/QĐ – UBND VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tư thục;

Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công nhận Hội đồng quản trị trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội tại công văn số 135/CV-HĐQT ngày 29/11/2011 về việc công nhận Hiệu trưởng và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2140/TTr-SNV ngày 07 tháng 12 năm 2011 về công tác cán bộ quản lý của trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận ông Trương Mộc Lâm – GS.TSKH;

Là Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội;

Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng, theo nhiệm kỳ thứ nhất của Hội đồng quản trị trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội và ông Trương Mộc Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Các tin liên quan