Sự kiện

31/07/2017

“Giáo trình Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ”, Cuốn giáo trình đầu tiên của trường Đại học tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực tài chính  ngân hàng có chất lượng cao & là Trung tâm nghiên cứu khoa học về kinh tế – tài chính của đất nước. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu Nhà trường rất chú trọng đến việc Nghiên cứu khoa học & sản phẩm Khoa học đầu tiên đã hoàn thành. BBT xin giới thiệu bài viết của GS.TSKH Trương Mộc Lâm về cuốn giáo trình đầu tiên của Nhà trường.

Giáo trình “Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ”- cuốn giáo trình đầu tiên trong kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2012 của trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đã được nhà xuất bản Thống Kê cho ra mắt bạn đọc và đã hiện diện tại thư viện nhà trường, sẵn sàng phục vụ CB,GV và SV trong công việc GD, học tập.

Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ” là môn học nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về Tài chính và Tiền tệ như khái niệm, chức năng, vai trò của tài chính, tiền tệ, tín dụng, lãi suất, của hệ thống tài chính, của thị trường tài chính, các tổ chức trung gian tài chính, vị trí, vai trò của tài chính công, của ngân hàng trung ương, của tài chính doanh nghiệp, tài chính hộ gia đình và của tài chính quốc tế.

“Lý thuyết tài chính – Tiền tệ ” là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành đối với tất cả các ngành đào tạo như Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh thuộc hệ Đại học, Cao đẳng của trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội phù hợp với chương trình chuẩn do Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam quy định cho các ngành đào tạo khối Kinh tế trình độ Đại học và Cao đẳng.

Giáo trình Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ là tài liệu tham khảo chính cho học phần cùng tên với khối lượng 3 tín chỉ trong chương trình đào tạo theo tín chỉ đối với các chuyên ngành của hệ Đại học cũng như chương trình đào tạo các chuyên ngành hệ Cao đẳng thuộc trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội.

Bắt đầu tuyển sinh và đào tạo sinh viên Đại học và Cao đẳng khóa 1 từ năm học 2012 – 2013, trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội chủ trương sử dụng các giáo trình có sẵn của các trường Đại học lớn thuộc khối Kinh tế tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh làm học liệu cho sinh viên của trường. Tuy nhiên, một số giáo trình Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ đã được các trường bạn xuất bản từ 5 – 7 năm trước chưa cập nhật được các kết quả nghiên cứu khoa học những vấn đề lý luận về tài chính – tiền tệ trong những năm gần đây, hơn thế nữa, các giáo trình đó lại chỉ lắp ghép một cách cơ học những vấn đề tiền tệ và những vấn đề tài chính trước kia thuộc hai học phần và hai giáo trình về lý thuyết tiền tệ và lý thuyết tài chính. Bên cạnh đó, có giáo trình mới xuất bản nhưng nội dung lại vượt ra khỏi tầm “Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ”, có phần trùng lắp  một số nội dung của các môn học (học phần) nghiệp vụ trong chương trình đào tạo của nhà trường. Xuất phát từ tình hình đó, đồng thời coi trọng vị trí môn học thuộc kiến thức cơ sở cho tất cả các ngành đào tạo tại trường, trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đã tổ chức việc biên soạn Giáo trình Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ và coi đây là việc tự xây dựng có chọn lọc học liệu mang sắc thái riêng của nhà trường.

Những điểm mới trong biên soạn lần này đã được các tác giả thực hiện là:

– Gắn kết một cách hữu cơ các vấn đề lý thuyết về tiền tệ và lý thuyết tài chính trong một học phần (môn học).

– Cập nhật những kết quả nghiên cứu khoa học những vấn đề lý luận về tài chính và tiền tệ những năm gần đây cũng như tình hình thực tiễn về tài chính, tiền tệ của thế giới và Việt Nam.

– Gắn kết với các nội dung cần thiết có liên quan của Kinh tế học vĩ mô và Kinh tế học vi mô, kế thừa có chọn lọc các nội dung trong các giáo trình cùng tên mà các trường bạn đã biên soạn, phát triển nội dung riêng có về Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ nhưng không làm trùng lặp, thay thế nội dung các môn học nghiệp vụ về Tài chính và Tiền tệ sau này trong chương trình đào tạo toàn khóa của các ngành đào tạo thuộc trường như các môn học Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công, Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, Thanh toán và Tín dụng quốc tế…

Tập thể biên soạn giáo trình là các cán bộ giảng viên cơ hữu của trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, những người đã từng là những cán bộ nghiên cứu và giảng dạy lâu năm tại Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng cũng như cơ quan thực tế quản lý nhà nước và doanh nghiệp như  GS.TSKH.Trương Mộc Lâm, PGS.TS.Phạm Ngọc Ánh, GVCC.Nguyễn Bá Nha, TS.Bạch Đức Hiển,TS.Vũ thị Lợi,ThS.Võ thị Pha.

Giáo trình này được sử dụng cho sinh viên Đại học, Cao đẳng thuộc trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội nhưng cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Kinh tế, Tài chính và các cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan quản lý kinh tế và những người quan tâm khác.

GS.TSKH. Trương Mộc Lâm

Các tin liên quan