Thông báo

15/08/2022

Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH –NGÂN HÀNG HÀ NỘI

CHI BỘ VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH

————-***————

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày…. tháng….năm…

 

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

        Kính gửi:  – Chi bộ Viện Quản Trị Kinh Doanh;

                          – Đảng ủy trường Đại học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội.

Họ và tên:………………………………………………….Nam (Nữ):…………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………..

Quê quán:………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………….

Ngày vào Đảng:………………………………………….Ngày chính thức:…………………….

Số thẻ Đảng:………………………………………………Số điện thoại liên hệ:………………

Nhiệm vụ được giao: Thực hiện theo sự phân công và điều động của Bí thư chi bộ.

Lý do xin chuyển sinh hoạt Đảng:

Do đã hoàn thành xong khóa học đại học và tốt nghiệp ra trường. Để thực hiện theo đúng điều lệ Đảng, kính đề nghị các cấp ủy Đảng cho tôi được chuyển sinh hoạt Đảng về…..

………………………………………………. (sinh viên ghi rõ: chuyển Đảng về Tổ Dân Phố/Thôn …, Xã (Phường, thị trấn)…., huyện (Quận)…., tỉnh (thành phố)…

Tôi hứa sẽ phát huy tốt vai trò của người Đảng viên trong lĩnh vực công tác mới và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Các tin liên quan