Thông báo

31/07/2020

Công văn số 60: Đào tạo trực tuyến

Căn cứ vào dịch bệnh hiện nay, để đảm bảo kế hoạch giảng dạy của nhà trường, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội thông báo:

1. Tổ chức giảng dạy trực tuyến cho hai tuần đầu học kỳ I nam học 2020-2021, từ ngày 03/08/2020 đến hết ngày 16/08/2020 đối với sinh viên đại học khóa 6, 7, 8 cho đến khí có thông báo mới của nhà trường.

Xem chi tiết thông báo: Công văn số 60

Các tin liên quan