Thông báo

15/08/2022

Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

CHI BỘ VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH

——–***——-

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm….

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

                        Kính gửi:  –  Chi bộ Viện Quản trị – Kinh doanh

                                        –  Đảng ủy trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

Tôi tên: ……………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………… Nơi sinh: ……………………………

Quê quán:…………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng: …………………………. Ngày chính thức: …………………………

Qua thời gian sinh hoạt và công tác tại chi bộ Viện Quản trị – Kinh doanh, thuộc Đảng bộ trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, tôi tự thấy mình có những ưu khuyết điểm sau:

*Ưu điểm:

– Phẩm chất chính trị:

– Năng lực công tác:

– Đạo đức lối sống:

– Quan hệ quần chúng:

*Khuyết điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Hướng khắc phục:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí để tôi rút kinh nghiệm, hoàn thành tốt công tác, luôn phấn đấu để xứng đáng là một người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

                                                                        Hà Nội, ngày …… tháng …… năm …..

                                                                                                     Người làm đơn

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CHI ỦY CHI BỘ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TM. CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

Phạm Phan Dũng

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

TM. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

Các tin liên quan