Thông báo đào tạo

31/07/2017

Thông báo V/v: Điều chỉnh lịch học và ôn thi học kỳ1- hệ liên thông chính quy Khóa 1, đợt 2

 

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

Số: 20/TB/ĐHTNH-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng  05  năm 2013

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh lịch học và ôn thi học kỳ 1- hệ liên thông chính quy Khóa 1, đợt 2

 

Căn cứ vào yêu cầu tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng chính quy năm 2013, Phòng Quản lý đào tạo thông báo tới các giảng viên đang giảng dạy và các lớp sinh viên liên thông Khóa 1,đợt 2 một số điều chỉnh sau:

1. Điều chỉnh tuần dự phòng từ ngày 04/6/2013 đến 07/6/2013 thành tuần ôn thi.

2. Đề nghị các giảng viên đang trực tiếp giảng dạy hệ liên thông chính quy đợt 2 rà soát lại lịch giảng. Trường hợp còn thiếu tiết, sẽ tự lên kế hoạch sắp xếp lịch học bù trong các ngày từ 20/5/2013 đến 3/6/2013 và chuyển về Phòng Quản lý đào tạo để bố trí phòng học.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các Khoa, Bộ môn, các cá nhân liên quan phối hợp với Phòng QLĐT để giải quyết kịp thời.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

ThS. Lê Minh Tuấn

Các tin liên quan