Sự kiện

08/10/2021

Thông báo: v/v kế hoạch học tập của sinh viên khóa 10

Căn cứ vào thông báo 96/TB-ĐHTNH-QLĐT ngày 28 tháng 9 năm 2021, Nhà trường thông báo chính thức lịch học các khối giảng tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa cho sinh viên khóa 10 cụ thể như sau:

I. Sinh viên học tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

1.Sinh viên của viện/khoa phân theo ngành/chuyên ngành

2. Hội trường học online

3. Lịch gặp mặt sinh viên của Viện/Khoa quản lý sinh viên

II. Các khối giảng tuần sinh hoạt công dân sinh viên

Ghi chú:

+ Các khối học tuần sinh hoạt công dân (có lịch học chi tiết 4 khối giảng đính kèm theo)

+ Sinh viên sử dụng mã sinh viên và mật khẩu để đăng nhập trên cổng thông tin sinh viên sinhvien.fbu.edu.vn. Sinh viên lấy tài liệu điện tử phục vụ học tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa

+ Sinh viên theo dõi hội trường học và ID room trên cổng thông tin sinh viên

Nhà trường đề nghị ban chủ nhiệm các viện/khoa QLSV phân công cán bộ VP viện/khoa, Cố vấn học tập để quản lý sinh viên từ buổi đầu đến khi học xong tuần sinh hoạt công dân sinh viên.

Lịch học tuần sinh hoạt công dân – sinh viên khóa 10:

 

Các tin liên quan