Sự kiện

25/07/2017

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành “ Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ Đại học chính quy của trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội”

Ngày 23/4/2012 Trường Đại Học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội ra quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo chính quy…

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

                          Số:   53 /QĐ-ĐHTNH-QLĐT                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   23   tháng  04  năm 2012

QUYẾT  ĐỊNH

V/v ban hành “ Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ Đại học chính quy 

của trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội”

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI 

– Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội;

– Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 23/03/2011 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc công nhận HĐQT khóa I Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội;

– Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/4/2012;

– Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;

– Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-HT/FBU ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý đào tạo.

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ đại học chính quy của trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Khoa, Bộ môn, các đơn vị chức năng của trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                 

– Như điều 2;

– HĐQT, BGH (để  b/c);

 Vụ GDĐH, Cục KT&KĐCL

    Bộ GD&ĐT (để b/c);

– Lưu QLĐT,VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

GS. TSKH. Trương Mộc Lâm

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm

xannonce.ch

Các tin liên quan