Viện Sau Đại học

26/07/2017

Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI. Số 119/QĐ-ĐHTNH-SĐH. QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc

26/07/2017

Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI. Số 118/QĐ-ĐHTNH-SĐH. QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc

26/07/2017

Thạc sĩ ngành Kế toán

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI. Số 120/QĐ-ĐHTNH-SĐH. QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc