HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH HĐ

1 PGS.TS Phạm Ngọc Ánh Chủ tịch HĐ
2 GS. TSKH. Trương Mộc Lâm Phó Chủ tịch HĐ
3 TS Bạch Đức Hiển Uỷ Viên thư ký HĐKH
4 ThS. Lê Minh Tuấn Uỷ Viên thư ký HĐKH
5 TSKH. Bùi Xuân Biên Ủy viên HĐKH
6 PGS.TS Hoàng Trần Hậu Ủy viên HĐKH
7 PGS.TS Đinh Xuân Hạng Uỷ viên HĐKH
8 PGS. TS. Phạm Ngọc Dũng Uỷ viên HĐKH
9 PGS. TS. Nguyễn Đình Hựu Uỷ viên HĐKH
10 PGS. TS Hoàng Văn Hải Ủy viên HĐKH
11 TS. Nguyễn Vũ Việt Ủy viên HĐKH
12 TS. Vũ Như Thăng Ủy viên HĐKH
13 TS. Hoàng Thị Tuyết Ủy viên HĐKH
14 TS. Trần Thị Phùng Ủy viên HĐKH
15 TS. Vũ Thị Lợi Ủy viên HĐKH
16 TS. Lưu Đức Tuyên Ủy viên HĐKH
17 TS. Bùi Văn Vần Ủy viên HĐKH
18 ThS. Võ Thị Pha Ủy viên HĐKH
19 ThS. NCS. Đinh Hoài Nam Ủy viên HĐKH