BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH HĐ

1

PGS.TS Phạm Ngọc Ánh

Chủ tịch HĐ

2

GS. TSKH. Trương Mộc Lâm

Phó Chủ tịch HĐ

3

TS Bạch Đức Hiển

Uỷ Viên thư ký HĐKH

4

ThS. Lê Minh Tuấn

Uỷ Viên thư ký HĐKH

5

TSKH. Bùi Xuân Biên

Ủy viên HĐKH

6

PGS.TS Hoàng Trần Hậu

Ủy viên HĐKH

7

PGS.TS Đinh Xuân Hạng

Uỷ viên HĐKH

8

PGS. TS. Phạm Ngọc Dũng

Uỷ viên HĐKH

9 PGS. TS. Nguyễn Đình Hựu

Uỷ viên HĐKH

10

PGS. TS Hoàng Văn Hải

Ủy viên HĐKH

11 TS. Nguyễn Vũ Việt

Ủy viên HĐKH

12 TS. Vũ Như Thăng

Ủy viên HĐKH

13 TS. Hoàng Thị Tuyết

Ủy viên HĐKH

14 TS. Trần Thị Phùng

Ủy viên HĐKH

15 TS. Vũ Thị Lợi

Ủy viên HĐKH

16 TS. Lưu Đức Tuyên

Ủy viên HĐKH

17 TS. Bùi Văn Vần

Ủy viên HĐKH

18 ThS. Võ Thị Pha

Ủy viên HĐKH

19 ThS. NCS. Đinh Hoài Nam

Ủy viên HĐKH