Văn Phòng Đảng – Đoàn Trường Đại Học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội

1. Chức năng, nhiệm vụ

– Văn phòng Đảng Đoàn  là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, có nhiệm vụ giúp HĐQT và BGH chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ giáo viên, cnvc và sinh viên của Nhà trường.

– Văn phòng Đảng – Đoàn là đầu mối quản lý và tổ chức các hoạt động công tác giáo dục chính trị Tư Tưởng giữa chính quyền và các Tổ chức đoàn Thể quần chúng.

– Ngày 2/6/2012. HDDQT đã có quyết định số 09/QĐ-ĐHTNH-HĐQT thành lập văn phòng Đảng Đoàn và ngày 26/6/2012. Ban giám hiệu đã có QĐ số 99/QĐ-TNH-TCNS bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Thường làm P. chánh văn phòng.

2. Cơ cấu tổ chức

Văn phòng Đảng – Đoàn thể gồm các đơn vị sau :

  • Văn phòng Đảng
  • Văn phòng Công Đoàn
  • Văn phòng Đoàn Thanh niên