Phòng Truyền Thông & Tư Vấn Tuyển Sinh Trường Đại Học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội

 

– Họ tên: NHỮ VĂN HANH

– Chức vụ: Trưởng phòng

– Học vị: Thạc sĩ

– Điện thoại:  0972 727 280

– Email: nhuvanhanh@gmail.com / nhuvanhanh@fbu.edu.vn

 

1. Chức năng

– Tham mưu giúp cho Hiệu trưởng trong các hoạt động truyền thông & tư vấn tuyển sinh theo quy định của nhà nước và của nhà trường.

– Xây dựng trình Hiệu trưởng chiến lược, kế hoạch về truyền thông, tư vấn tuyển sinh và công tác sinh viên…

2. Nhiệm vụ

– Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội thông qua các hình thức và phương tiện thích hợp, hiệu quả.

– Thực hiện các quân hệ công chúng, xây dựng và từng bước khẳng định vị thế của trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội trong xã hội tăng cường các hoạt động liên kết, hợp tác, thu hút các nguồn lực cho sự phát triển của Nhà trường.

– Xuất bản các ấn phẩm truyền thông

– Phối hợp với các đơn vị trực thuộc, các đối tác để thông tin tuyên truyền về nhà trường qua các phương tiện truyền thông đại chúng…..