Trung Tâm Thông Tin Thư Viện Trường Đại Học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội 

 

– Họ tên: PHAN THỊ LAN

– Chức vụ: Phó Giám Đốc

– Học vị: Cử nhân

– Điện thoại:

– Email:

 


Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của nhà trường.Chức năng
:

 Nhiệm vụ:

  • Xây dựng đề án phát triển Trung tâm Thông tin -Thư viện theo hướng hiện đại, kết hợp giữa thư viện truyền thống với thư viện điện tử; hướng tới xây dựng thư viện số.
  • Quản lý, bổ sung và cung cấp các nguồn thông tin, tư liệu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực hoạt động của trường.
  • Thu thập và bảo quản sách, tạp chí, băng, đĩa, các luận án đã bảo vệ tại trường, các ấn phẩm của trường và các tài liệu lưu trữ khác.
  • Xử lý, phân tích, tổng hợp các nguồn tài liệu, nguồn tin để tạo ra sản phẩm thông tin phong phú nhằm phục vụ người sử dụng thông tin.
  • Hướng dẫn và quản lý công tác quyền sở hữu trí tuệ của trường;
  • Tổ chức các dịch vụ và sản phẩm thông tin thích hợp nhằm thu hút và phục vụ người dùng tin;
  • Thiết kế và quản trị trang web của Trường; phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài trường để xây dựng nội dung và cập nhật thông tin cho website.