Phòng Quản Lý Khoa Học Trường Đại Học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội 

 

– Họ tên: NGUYỄN ĐÌNH HỢI

– Chức vụ: Trưởng Phòng

– Học vị: NGND.TS

– Điện thoại: 0983.091.150

– Email: dinhhoinguyen@gmail.com

 


Chức năng, nhiệm vụ của 
Phòng QL Khoa học

Chức năng: Tham mưu cho HĐQT, Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Tổ chức điều hành công tác nghiên cứu khoa học; tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo các đề tài khoa học và các chuyên đề khoa học khác. Phát triển và quản lý họat động hợp tác quốc tế phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

Phòng có nhiều nhiệm vụ cụ thể:

  • Về quản lý khoa học đối với GV – CB, đối với Sinh viên
  • Về  tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo đề tài và các chuyên đề khoa học
  • Về hợp tác quốc tế