PHÒNG QUẢN LÝ KHCN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

– Họ tên: Phạm Phan Dũng

– Chức vụ: Trưởng Phòng

– Học vị:TS

– Điện thoại: 0903295090

– Email: phamphandung@fbu.edu.vn

 

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

  • Tham mưu cho Hiệu trưởng việc tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao khoa học và công nghệ (KHCN) và sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực đào tạo và NCKH theo các quy chế của Bộ GD & ĐT và quy định của Nhà trường, góp phần hình thành và nâng cao năng lực NCKH cho giảng viên, nghiên cứu viên, người học và nâng cao chất lượng đào tạo.
  • Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển KHCN; triển khai, quản lý các hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ KHCN của Nhà trường.
  • Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế; tổ chức, chỉ đạo, triển khai và giám sát các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo của Nhà trường.
  • Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực đào tạo của Nhà trường.