PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

 

HỌ TÊN: TRẦN DUY KIỀU

Chức vụ: Trưởng Phòng

– Học vị: PGS.TS

Điện thoại:

Email: tranduykieu@fbu.edu.vn

I. Chức năng

– Phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Tài chính –Ngân hàng Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo các Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý và phát triển đào tạo. Tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các quy chế, quy định, quy trình của Trường đã được Chủ tịch HĐQT hoặc Hiệu trưởng phê duyệt. Tổ chức và phối hợp tổ chức để thực hiện công tác sinh viên.

II. Nhiệm vụ

2.1. Về chiến lược phát triển đào tạo:

– Xây dựng chiến lược phát triển đào tạo từ năm 2011 đến năm 2020, các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện chiến lược phát triển đào tạo của Trường.

– Phối hợp với phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tìm hiểu, xây dựng các chương trình đào tạo đại học của các nước phát triển, tư vấn cho Ban giám hiệu, Hội đồng quản trị mở ra các hướng liên kết trong đào tạo với các trường Đại học của các nước nhằm bảo đảm sự hội nhập quốc tế của Trường.

2.2. Về quản lý đào tạo:

– Xây dựng các quy định về quản lý đào tạo của Trường trên cơ sở quy chế đào tạo của Bộ GD-ĐT, trình Hiệu trưởng ký ban hành, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý đào tạo mà trường đã ban hành.

 Phối hợp với các khoa xây dựng nội dung chương trình các ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển đào tạo của Trường.

– Xây dựng kế hoạch, lịch trình giảng dạy và tổ chức thực hiện kế hoạch, lịch trình giảng dạy các học phần theo quyết định của Hiệu trưởng.

– Phối hợp với các khoa, bộ môn và các bộ phận có liên quan kiểm tra nội dung, quy trình giảng dạy các học phần nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

– Phối hợp với phòng Quản trị -Thiết bị chuẩn bị đầy đủ các phòng học và các thiết bị cần thiết phục vụ cho việc giảng dạy, học tập theo kế hoạch của Trường.

 Phối hợp với các khoa, bộ môn, phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế hoạch –Tài chính phân công giáo viên giảng dạy, làm các thủ tục mời giảng, thanh toán giờ giảng theo các quy định của Trường.

– Cấp phát và quản lý các văn bằng, chứng chỉ trong đào tạo theo quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo và quy định của Trường.

– Thực hiện các thủ tục hành chính khác trong đào tạo theo ủy quyền của Hiệu trưởng.

2.3 .Về Khảo thí và đảm bảo chất lượng:

– Xây dựng kế hoạch, phồi hợp với các khoa, bộ môn tổ chức thực hiện lịch thi, tổ chức chấm thi, công bố kết quả thi hết học phần, thi tốt nghiệp, quản lý và lưu trữ điểm thi theo Quy chế khảo thí của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định khảo thí của Trường.

– Phối hợp với các Khoa, Bộ môn tổ chức tạo lập, kiểm định và quản lý ngân hàng đề thi

– Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các khoa, bộ môn và các bộ phận có liên quan tổ chức đánh giá việc thực hiện các tiêu thức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học theo các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường.

– Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV.

III. Quyền hạn

– Được yêu cầu các đơn vị trong trường, các cá nhân GV, CB báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, thực hiện các quy chế đào tạo, quản lý sinh viên của trường.

– Có quyền đề nghị Hiệu trưởng thay đổi kế hoạch GD, bố trí lại Giảng viên khi phát hiện việc GD không bảo đảm nội dung, chất lượng, tiến độ yêu cầu;

– Có quyền tính toán xác nhận khối lượng công tác GD và các khâu công tác liên quan hàng năm của CBGV và đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng đối với những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đào tạo, quản lý sinh viên.

IV. Về tổ chức bộ máy hoạt động:

Trong 3 năm đầu từ năm  học 2011-2012  phòng Quản lý Đào tạo sẽ tổ chức các tổ chuyên môn, mỗi tổ biên chế từ 2-3 người trong đó có 1 tổ trưởng:

– Tổ quản lý giảng dạy, học tập: Tổ này chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu giảng dạy các học phần, phối hợp với các khoa, bộ môn, các phòng có liên quan phân công giáo viên giảng dạy hoặc mời giảng, tổ chức thực hiện kế hoạch, thời khóa biểu giảng dạy các học phần, thực hiện các nghiệp vụ có liên quan đến tuyển sinh, thi tốt nghiệp và quản lý hành chính liên quan đến giảng dạy, học tập.

– Tổ khảo thí: Tổ khảo thí có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thi hết học phần, phối hợp với các khoa, bộ môn và các phòng có liên quan tổ chức thi, chấm thi hết học phần, công bố kết quả , quản lý điểm thi hết học phần theo quy chế khảo thí của Bộ .xây dựng kế hoạch, quy trình kiểm tra, chất lượng đào tạo, phối hợp với các khoa, phòng tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo theo những tiêu thức kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.