PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

HỌ TÊN: NGUYỄN HOÀNG HUY

– Chức vụ: Kế toán Trưởng

– Học vị: Thạc sĩ

– Điện thoại: 089 6886 345

– Email: hoanghuy@fbu.edu.vn

 

Tổ chức nhân sự của Phòng:

– 01 Trưởng phòng Phụ trách Chung các vấn đề về Quy chế, lập Kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn;

– 01 Phó trưởng phòng Phụ trách Quản lý các nguồn thu và Kế toán tổng hợp và Công tác Y tế;

– 01 Thủ quỹ, 01 Kế toán viên.

Chức năng:

– Tổ chức thực hiện việc hạch toán kế toán và quản lý thu chi, quản lý giá trị tài sản theo đúng quy định của Nhà nước và của Trường;

– Tham mưu cho Hội đồng Trường và Ban giám hiệu về công tác kế toán; những vấn đề có liên quan đến tình hình tài chính và công tác y tế của Trường.

Nhiệm vụ:

– Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính trong ngắn, trung và dài hạn.

– Chịu trách nhiệm về quản lý tài chính, quản lý số liệu về tài sản của Trường, quản lý quỹ tiền mặt, các chứng từ và các tài khoản của Trường.

– Quản lý thu chi tất cả các nguồn thu trong và ngoài ngân sách. Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của SV; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị, cá nhân thuộc Trường có hoạt động thu chi tài chính và các khoản thu từ các đối tác theo hợp đồng. Tham mưu cho Ban giám hiệu tăng nguồn thu cho Trường.

– Đầu mối trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của Trường hàng năm. Cùng với các Hội đồng của Trường tham mưu cho Hiệu trưởng về các chế độ tài chính, tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp, cũng như các chính sách chế độ đối với Cán bộ – Giảng viên của Trường.

– Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn con người, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ, giảng viên; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho SV và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị… của Trường theo đúng các quy định hiện hành.

– Phối hợp cùng các phòng chức năng khác trong công tác kiểm kê, mua sắm, thanh lý tài sản của Trường, các công việc có liên quan đến kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư, mua sắm theo đúng quy định của Nhà nước.

– Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động có thu và sử dụng kinh phí của đơn vị.

– Hướng dẫn, quản lý việc sử dụng nguồn tài chính hợp pháp khác. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong Trường về công tác lập dự toán, quyết toán các khoản chi theo đúng chế độ tài chính kế toán của Nhà nước; tổng hợp và báo cáo quyết toán với Ban giám hiệu.

– Lưu trữ hồ sơ tài chính theo quy định Nhà nước.

 

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Tầng 1, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

Số 31, Phố Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội