Phòng Kế Hoạch Tài Chính Trường Đại Học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội 

 

– Họ tên: NGUYỄN HOÀNG HUY

– Chức vụ: Kế toán Trưởng

– Học vị: Thạc sĩ

– Điện thoại: 0896 886 345

– Email: huyfbu@gmail.com

 


Tổ chức nhân sự của Phòng:

– 01 Trưởng phòng Phụ trách Chung các vấn đề về Quy chế, lập Kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn;

– 01 Phó trưởng phòng Phụ trách Quản lý các nguồn thu và Kế toán tổng hợp và Công tác Y tế;

– 01 Thủ Qũy.

Chức năng:

– Tổ chức thực hiện việc hạch toán kế toán và quản lý thu chi, quản lý giá trị tài sản theo đúng quy định của Nhà nước và của Trường;

– Tham mưu cho Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng về công tác kế toán và những vấn đề có liên quan đến tình hình tài chính và công tác y tế của Trường.

Nhiệm vụ:

– Về tài chính;

– Về kế toán;

– Về quản lý thu chi;

– Về mua sắm, thanh lý và quản lý tài sản;

– Về công tác Y tế.