PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

 

HỌ TÊN: ĐINH GIA THẮNG 

– Chức vụ: Trưởng phòng

– Học vị: Thạc sĩ

– Điện thoại: 

– Email: dinhgiathang@fbu.edu.vn

Chức năng:

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành công tác hành chính, quản trị;

– Đảm nhận thông tin hai chiều giữa Ban giám hiệu với các đơn vị trong Trường, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và điều hành công tác chung.

Nhiệm vụ:           

– Công tác hành chính:

+ Công tác văn thư, lưu trữ, máy tính, photocopy:

Công tác tổng hợp:

Công tác lễ tân, khánh tiết:

Công tác bảo vệ:

Công tác Tổ xe:

– Công tác quản trị;

– Công tác đời sống dịch vụ.

Tổ chức của Phòng:

– Tổ Hành chính – Tổng hợp;

– Tổ Y tế – Căng tin;

– Tổ xe;

– Tổ Bảo vệ;

– Tổ Quản trị thiết bị.