Phòng Hành Chính – Quản Trị Trường Đại Học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội

 

  – Họ tên: NHỮ VĂN HANH

– Chức vụ: Trưởng phòng

– Học vị: Thạc sĩ

– Điện thoại: 0972 727 280

– Email: nhuvanhanh@gmail.com / nhuvanhanh@fbu.edu.vn

 

Chức năng:

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành công tác hành chính, quản trị;

– Đảm nhận thông tin hai chiều giữa Ban giám hiệu với các đơn vị trong Trường, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và điều hành công tác chung.

Nhiệm vụ:           

– Công tác hành chính:

   + Công tác văn thư, lưu trữ, máy tính, photocopy:

Công tác tổng hợp:

Công tác lễ tân, khánh tiết:

Công tác bảo vệ:

Công tác Tổ xe:

– Công tác quản trị;

– Công tác đời sống dịch vụ.

Tổ chức của Phòng:

– Tổ Hành chính – Tổng hợp;

– Tổ Y tế – Căng tin;

– Tổ xe;

– Tổ Bảo vệ;

– Tổ Quản trị thiết bị.