PHÒNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI

HỌ TÊN: NGUYỄN MINH KHÔI

– Chức vụ: Trưởng phòng

– Học hàm, học vị: Tiến sĩ

– Số điện thoại: 0903.254.289

– Email: nguyenminhkhoi@fbu.edu.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

1. Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra nội bộ có chức năng tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện hoạt động về công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường.

2. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục đào tạo trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, quy định, quy chế đào tạo, việc thực hiện nhiệm vụ của Trường, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể, cá nhân trong Nhà trường.

 Nhiệm vụ

A. Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng

1. Giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp qui về công tác đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, xây dựng cơ sở dữ liệu, các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình tđào tạo theo quy định về kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính- Tổng hợp xây dựng và thực hiện công tác cải cách hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 trong Trường. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng các quy trình thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

5. Tham gia các đợt tập huấn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng.

6. Đánh giá rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng định kỳ 6 tháng 1 lần.

7. Tiến hành các đợt khảo sát điều tra, phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng của Trường.

B. Công tác thanh tra

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra thường xuyên, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

2. Nghiên cứu và cụ thể hóa các văn bản pháp quy về công tác thanh tra giáo dục nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển của Nhà trường.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục.

4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, kiểm tra cấp văn bằng, chứng chỉ; thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo ở tất cả loại hình đào tạo, các trình độ đào tạo của Trường.

5. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác giáo dục đào tạo và kiến nghị với lãnh đạo Nhà trường biện pháp giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

6. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện những hành vi tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, kiến nghị với lãnh đạo Nhà trường biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

7. Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục.

C. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng được Hiệu trưởng giao.