Phòng Tổ Chức – Nhân Sự Trường Đại Học Tài Chính – Ngân Hàng Hà Nội

 

– Họ tên: NHỮ VĂN HANH

– Chức vụ: Trưởng phòng

– Học vị: Thạc sĩ

– Điện thoại:  0972 727 280

– Email: nhuvanhanh@gmail.com / nhuvanhanh@fbu.edu.vn

 

 

Chức năng:

  • Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành công tác nhân sự.
  • Đảm nhận thông tin hai chiều giữa Ban giám hiệu với các đơn vị trong Trường, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và điều hành công tác chung.

Nhiệm vụ: Công tác Tổ chức nhân sự.

Tổ chức của Phòng: Tổ Quản lý nguồn nhân lực.