PHÒNG TỔ CHỨC – NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

HỌ TÊN: NHỮ VĂN HANH

– Chức vụ: Trưởng phòng

– Học vị: Thạc sĩ

– Điện thoại:  0972 727 280

– Email: nhuvanhanh@fbu.edu.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ

 

Chức năng

Phòng Tổ chức – Nhân sự có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy quản lý trong trường; tổ chức, quản lý, bồi dưỡng và qui hoạch đội ngũ cán bộ của trường; bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên; thực hiện công tác đối ngoại của Trường

Nhiệm vụ

– Nghiên cứu, tham mưu xây dựng, phát triển và đề xuất tổ chức bộ máy quản lý; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, cách thức làm việc của các đơn vị trong nhà trường phù hợp trong từng giai đoạn.

– Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, ban hành hoặc bãi bỏ các nội quy, quy định trong nội bộ Trường nhằm đảm bảo việc điều hành, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của Trường theo đúng các quy định hiện hành.

– Lập kế hoạch về nhu cầu nhân sự hàng năm, tham mưu và tổ chức tuyển dụng cán bộ, giảng viên, nhân viên. Soạn thảo và trình ký các quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động, nâng ngạch, nâng bậc lương hàng năm theo đúng các qui định của Nhà nước.

– Tham mưu xây dựng, quy hoạch, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên. Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên. Phối hợp với các viện, khoa, phòng, ban đánh giá cán bộ, giảng viên, nhân viên hàng năm trên các phương diện như phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn…

– Làm thường trực các Hội đồng: xét tuyển dụng, thi tuyển giảng viên, nhân viên, xét nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng – kỷ luật của Trường. Tham mưu cho Ban giám hiệu thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, giảng viên, nhân viên như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ khác theo đúng quy định của Nhà nước.

– Quản lý chặt chẽ, cập nhật hồ sơ, lý lịch của cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn trường, thẩm tra, xác minh lý lịch khi cần. Phối hợp với các bộ phận liên quan nắm diễn biến tư tưởng., lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Trường.