BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

Thông báo về việc Dự thi học phần đợt 2 – kỳ I – Năm học 2016-2017

01/08/2017 141

Thực hiện ý kiến kết luận của Hiệu trưởng nhà trường tại hội nghị giao ban công tác tháng 12 năm 2016. Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến Ban chủ nhiệm khoa, các lớp như sau:…