Thông báo đào tạo

31/07/2017

Thông báo lịch học hè

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

THÔNG BÁO

V/v bổ sung và điều chỉnh lịch học kỳ hè năm học 2014 – 2015

(thay cho thông báo số 33/TB-ĐHTNH-QLĐT ngày 29/6/2015)

 

Căn cứ Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội;

Căn cứ vào thông báo số 29/TB-ĐHTNH-QLĐT ngày 05/6/2015,  Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch học kỳ hè năm 2014-2015 và thông báo số 33/TB-ĐHTNH-QLĐT ngày 29/6/2015 về lịch học các lớp kỳ hè 2014-2015;

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch học các học phần đủ điều kiện mở lớp như sau (bổ sung học phần Kế toán tài chính 2 – 3 tín chỉ):

1. Thời gian học và lịch thi:

1.1. Các học phần tổ chức học lại:

STT

Học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Kinh tế lượng

3

 

2

Lý thuyết tài chính tiền tệ

3

 

3

Kinh tế vĩ mô

3

 

4

Kế toán tài chính 2

3

 

 

 

1.2. Lịch học:

Buổi sáng: bắt đầu từ 7h00

Buổi chiều: bắt đầu từ 13h00

Thời gian

Buổi/ Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Tuần từ 06/7 – 10/7

Sáng

Kinh tế lượng

(P.302)

Kinh tế lượng

(P.302)

Kinh tế lượng

(P.302)

Kinh tế lượng

(P.302)

Kinh tế lượng

(P.302)

Chiều

Kinh tế

 vĩ mô

(P.302)

Kinh tế

 vĩ mô

(P.302)

Kinh tế

 vĩ mô

(P.302)

Kinh tế

 vĩ mô

(P.302)

Kinh tế

 vĩ mô

(P.302)

Tuần từ

13/7 – 17/7

Sáng

Kinh tế lượng

(P.302)

Lý thuyết TCTT

(P.302)

Lý thuyết TCTT

(P.302)

Lý thuyết TCTT

(P.302)

Lý thuyết TCTT

(P.302)

Chiều

Kinh tế

 vĩ mô

(P.302)

Kế toán tài chính 2

(P.302)

Kế toán tài chính 2

(P.302)

Kế toán tài chính 2

(P.302)

Kế toán tài chính 2

(P.302)

Tuần từ

20/7 – 24/7

Sáng

Lý thuyết TCTT

(P.302)

Lý thuyết TCTT

(P.302)

 

Thi kết thúc các học phần

 

Chiều

Kế toán tài chính 2

(P.302)

Kế toán tài chính 2

(P.302)

   

 

1.3. Lịch thi:

 

STT

Ngày thi

Môn thi

Thời gian thi

bắt đầu từ

Phòng thi

1

Thứ 5

23/7/2015

Kinh tế lượng

7h15’

P. 602

2

Lý thuyết tài chính tiền tệ

9h30’

3

Kinh tế vĩ mô

13h00′

4

Kinh tế tài chính 2

15h30′

 

2. Danh sách sinh viên đăng ký học: (Danh sách đính kèm)

 

3. Học phí: 450.000đ/tín chỉ

Đối với 4 học phần đã được mở lớp, sinh viên đóng học phí trước ngày 06/7/2015 sẽ được bổ sung vào học.

 

4. Tổ chức thực hiện:

– Phòng Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm thu học phí và thanh toán giờ giảng cho giáo viên theo quy định của trường.

– Phòng Hành chính – Quản trị chịu trách nhiệm về mở hội trường, lớp học theo lịch được duyệt.

– Các Khoa thông báo, đôn đốc, nhắc nhở cho sinh viên lịch, học tập trong hè.

– Các Bộ môn phân công giáo viên thực hiện kế hoạch giảng dạy, chấm thi, trả điểm theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan cần phối hợp với Phòng QLĐT để giải quyết kịp thời./.

Danh sách sinh viên xem tại tệp đính kèm

    TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

               (đã ký)

 

      ThS. Lê Minh Tuấn

Các tin liên quan