BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

Quyết định của Bộ GD&ĐT V/v giao cho Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

01/08/2017 258

Theo quyết định số 2633/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 01 tháng 08 năm 2016