BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội

Khoa Đại Cương

25/07/2017 38288

 

– Họ tên: ĐINH THẾ LẠP

– Chức vụ: Phụ trách khoa

– Học vị: Thạc sĩ

– Điện thoại: 

– Email: 

 

 


Chức năng, nhiệm vụ của khoa

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tổ chức, quản lý quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế theo các quy chế tương ứng. Phát triển nguồn nhân lực, quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên trong khoa.

Tổ chức của Khoa

Khoa có 5 bộ môn: (đang cập nhật…)

1. B môn Lý lun chính trị & pháp luật : Trưởng bộ môn  ThS. Vũ Thị Toán

Chức năng nhiệm vụ của bộ môn lý luận chính trị & pháp luật :

2. B môn Ngoi ngữ : Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Định

Chức năng nhiệm vụ của bộ môn ngoại ngữ :

3. B môn Giáo dQuc phòng – An ninh và Th ch: Trưởng bộ môn Đại tá : Nguyễn Đức Khâm

Khoa đại cương: Đảm nhận việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học về các học phần thuộc phần kiến thức đại cương cho các ngành đào tạo như Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng  của Đảng cộng sản việt nam, tư tưởng Hồ Chí Mịnh, Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất – thống kê toán, Tin học đại cương, Tin học ứng dụng, Pháp luật đại cương, Pháp luật kinh tế, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế lượng, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Xã hội học, Tâm lý học, Logic học, tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành.