Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai

Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2017

08:15:00 05/04/2017
Tài liệu đính kèm: Tải về

Bộ giáo dục và đào tạo ban hành văn bản số 1331/BGDĐT-GDĐH về việc Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2017.

Chi tiết thông báo trong file đính kèm./.