Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai

Thông báo tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng Đoàn các cấp năm 2015

14:10:00 06/10/2015

Được sự sự hỗ trợ của Thành Đoàn Hà Nội, Ban chấp hành đoàn trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội mở lớp bồi dưỡng kỹ năng Đoàn cho cán bộ đoàn 3 cấp (chi đoàn, liên chi đoàn và đoàn trường) nội dung cụ thể như sau: