Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai
Giới thiệu về phòng Truyền thông & Tư vấn tuyển sinh
15:21:00 09/05/2012

PHÒNG TRUYỀN THÔNG & TƯ VẤN TUYỂN SINH

 

    Phụ trách Phòng 

CN Nguyễn Đức Minh

 

 

 

                                                      Chuyên viên: 06

 

 

1. Chức năng

- Tham mưu giúp cho Hiệu trưởng trong các hoạt động truyền thông & tư vấn tuyển sinh theo quy định của nhà nước và của nhà trường.

- Xây dựng trình Hiệu trưởng chiến lược, kế hoạch về truyền thông, tư vấn tuyển sinh và công tác sinh viên...

2. Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội thông qua các hình thức và phương tiện thích hợp, hiệu quả.

- Thực hiện các quân hệ công chúng, xây dựng và từng bước khẳng định vị thế của trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội trong xã hội tăng cường các hoạt động liên kết, hợp tác, thu hút các nguồn lực cho sự phát triển của Nhà trường.

- Xuất bản các ấn phẩm truyền thông

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc, các đối tác để thông tin tuyên truyền về nhà trường qua các phương tiện truyền thông đại chúng.....