Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai
Phòng Hành chính - Quản trị
10:51:00 09/05/2012

HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng

ThS. Nhữ Văn Hanh

Điện thoại cố định:  04.66860432  / ĐTDĐ: 0972 727 280

Email: nhuvanhanh@gmail.com

                                                            

 

 

 

                                         Phó trưởng phòng:    01

 

                                         Chuyên viên:               08

 

 

Chức năng:

             - Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành công tác hành chính, quản trị;

- Đảm nhận thông tin hai chiều giữa Ban giám hiệu với các đơn vị trong Trường, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và điều hành công tác chung.

Nhiệm vụ:           

            - Công tác hành chính:

   + Công tác văn thư, lưu trữ, máy tính, photocopy:

   + Công tác tổng hợp:

   + Công tác lễ tân, khánh tiết:

   + Công tác bảo vệ:

   + Công tác Tổ xe:

           - Công tác quản trị;

           - Công tác đời sống dịch vụ.

Tổ chức của Phòng:

- Tổ Hành chính – Tổng hợp;

- Tổ Y tế - Căng tin;

- Tổ xe;

- Tổ Bảo vệ;

- Tổ Quản trị thiết bị.