Đối tác
  • Đối tác 2
Thời tiết
Tuyển sinh
  • Tuyển sinh hệ đại học
    Tuyển sinh hệ đại học
  • Thông tin 3 công khai
    Thông tin 3 công khai
Ngành, chuyên ngành của trường Đại học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội
14:49:43 04/11/2011

Ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng hiện nay:

 

  a. Bốn ngành đào tạo đại học chính quy:

 

Tên ngành

Mã ngành

Tài chính - Ngân hàng

D340201

Kế toán

D340301

Kiểm toán

D340302

Quản trị kinh doanh

D340101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong năm học 2012-2013, Trường sẽ mở 06 chuyên ngành đại học chính quy là Tài chính doanh nghiêp, Ngân hàng, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán tài chính, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại.

 

 b. Hai ngành đào tạo cao đẳng là:

 

Tên ngành Mã ngành
Tài chính - Ngân hàng C340201
Kế toán C340301

 

Trong năm học 2012-2013 Trường sẽ mở 02 chuyên ngành đào tạo cao đẳng là Tài chính doanh nghiệp và Kế toán doanh nghiệp.